Met goedkeuring projectfiche ORIZ eerste stap naar ambitie voor Open Ruimte In Zemst gezet

Ruimtelijke planning heeft zich de voorbije decennia in Zemst voornamelijk afgespeeld op het niveau van de bebouwde ruimte (dorpskernen, harde bestemmingen zoals wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, industrie, ...).

Nochtans neemt de 'niet-bebouwde' ruimte een zeer groot aandeel van het grondgebied van Zemst in beslag en bezit de gemeente heel wat mogelijkheden en kwaliteiten binnen deze 'niet-bebouwde', open ruimte. Denk maar aan natuurgebieden (VEN, Habitatrichtlijngebieden), landbouwzones, waardevolle bossen, belangrijke beekvalleien (Zenne en Barebeek). Het zijn allemaal dragers van landschap, natuur en recreatie, een uitgebouwd toeristisch-recreatief netwerk en het trage wegennetwerk die bebouwde en onbebouwde ruimte met elkaar verbindt. Een bijkomende uitdaging voor Zemst is de ‘open ruimtecorridor’ tussen de steden Mechelen en Vilvoorde veiligstellen en versterken.

Met het strategisch project ‘Open Ruimte In Zemst’ wil de gemeente Zemst een open ruimte-visie opmaken, met als doel de nog resterende open ruimte, natuurwaarden, landbouwgebieden, bossnippers en valleistructuren te beschermen en waar mogelijk te versterken en te verbinden. Hierbij wordt aandacht besteed aan nieuwe natuurverbindingen voor fauna en flora, aangename verbindingen voor de bewoners van Zemst, een aantrekkelijk toeristisch-recreatief netwerk, een sterk en leefbaar landbouwbeleid, en zo verder.

Hiermee legt de gemeente Zemst de lat hoog.

Het strategisch project zal niet beperkt blijven tot de opmaak van een ruimtelijke beleidsvisie. Het zal ook een voorstel formuleren voor concrete uitwerking op het terrein, voor de bijhorende processen en voor instrumenten om de best mogelijke resultaten te boeken. Daarnaast zal er maximaal ingezet worden op participatie en communicatie.

Om dit project op een hoog niveau te tillen, zal de gemeente samenwerken met het team Vlaamse Bouwmeester dat de gemeente Zemst zal bijstaan om een kwalitatief en multidisciplinair bureau aan te stellen voor de uitvoering van dit project.

Gepubliceerd op dinsdag 9 april 2019 17.02 uur