Kapwerken aan de meanders in Dorent

Het Agentschap voor Natuur en Bos voert in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan werken uit in Dorent.

Het Agentschap voor Natuur en Bos neemt maatregelen met enkele specifieke natuurdoelen voor ogen: het herstel van soortenrijke graslanden en het verbeteren van het leefgebied van de kamsalamander.

De oude meanders in Dorent zijn belangrijk leefgebied voor de kamsalamander. Ze zijn echter in een slechte ecologische toestand. Het water is te voedselrijk en er ligt te veel slib op de bodem. Het slib is bovendien vervuild. Er valt te weinig licht op het waterlichaam als gevolg van de overschaduwing door de vele grote bomen langs de oever. Die zorgen ook voor bladval wat tot verdere aanrijking van het waterbiotoop leidt.

Om de waterbiotopen te herstellen is het verwijderen van de bomen langs de oever noodzakelijk. We kappen de meeste bomen zodat het water terug licht krijgt en de hinderlijke bladval afneemt. Waar mogelijk scheppen we ook het voedselrijke vervuilde slib uit de meanders en voeren het af naar een verwerkingsinstallatie. Zo herstellen we het waterbiotoop en creëren we een leefgebied waarin de kamsalamanders kunnen overleven.

Meer informatie over de werken vind je hier.

Gepubliceerd op dinsdag 16 juli 2019 15.35 uur