Infomarkt RUP landelijke woonfragmenten op 20 september

Onze gemeente wenst een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken om het wonen en andere bebouwing in landelijk gebied te regelen en de landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken. Op woensdag 20 september organiseren we hierover een infomarkt.

Tijdens de infomarkt op woensdag 20 september lichten we de startnota toe en beantwoorden we al je vragen. Je kan de infomarkt doorlopend bezoeken tussen 19 en 21 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, De Griet 1 in Zemst.

 Doel van de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan landelijke woonfragmenten is om vanuit het landschap te onderzoeken welke activiteiten zich kunnen integreren en op welke manier. Dit gaat naast wonen over functies zoals natuur, recreatie, bedrijvigheid en landbouw gelegen binnen de woonfragmenten, maar ook de relatie van mogelijks toekomstige zonevreemde woningen ten opzichte van deze functies. Onder landelijk gebied wordt verstaan: het gebied, gelegen buiten de zes woonkernen, dat een overwegend open ruimtekarakter heeft.

Nota’s inkijken en infomarkt

Voor het RUP zijn een startnota en een procesnota uitgewerkt. Iedereen kan deze nota’s gedurende 60 dagen, van 18 augustus tot 16 oktober 2023 inkijken. Dit kan elke werkdag bij team Omgeving in het gemeentehuis na afspraak per e-mail via omgeving@zemst.be. Je vindt de nota’s ook hier

 Reageren

Adviezen, opmerkingen of bezwaren op de startnota en de plan-mer-screening kun je uiterlijk op 16 oktober 2023 indienen. Dit kan op volgende manieren, telkens met de vermelding RUP32 Landelijke woonfragmenten – raadpleging:

  • Via een aangetekende brief aan het College van burgemeester en schepenen, De Griet 1, 1980 Zemst
  • Door je document(en) tegen ontvangstbewijs te bezorgen in het gemeentehuis (De Griet 1 in Zemst)
  • Via mail naar omgeving@zemst.be.

Deze actie kadert binnen ORIZ (Open Ruimte In Zemst). Met dit plan wil de gemeente haar open ruimte opwaarderen en uitbreiden. Meer info: www.zemst.be/ORIZ.

Gepubliceerd op dinsdag 12 september 2023 11.15 uur