Horeca

Brandveiligheid horeca

In 2002 stemde de gemeenteraad een reglement om de brandveiligheid te bevorderen in horecazaken. Aanleiding was de rampzalige brand in een danscafé in Volendam (NL). Het reglement legde een globale overgangstermijn op die liep tot 31 december 2008. Vanaf die dag moeten alle nieuwe of heropende horecazaken in orde zijn. Het reglement brandveiligheid horeca maakt deel uit van de algemene politieverordening (hoofdstuk 5.4).

Belang van brandveiligheid

Brandveiligheid in de horeca is niet alleen belangrijk voor de klanten maar ook voor het personeel en de uitbater zelf. Als horeca-uitbater kan je inzake brandveiligheid advies vragen aan een binnenhuisarchitect, een beveiligingsfirma en/of de dienst Preventie van de brandweer. In het belang van de openbare veiligheid kan de burgemeester de sluiting opleggen van een horecazaak die niet in orde is inzake brandveiligheid.

Exploitatievergunning inzake brandveiligheid horeca

Aan een horecazaak die in orde is op vlak van brandveiligheid wordt een exploitatievergunning inzake brandveiligheid horeca afgeleverd, hierna kortweg exploitatievergunning genoemd. Verwar deze vergunning niet met de tapvergunning! Zij bestaat naast de tapvergunning en is bovendien een vereiste voor het verkrijgen (of behouden) van een tapvergunning. De exploitatievergunning wordt bewaard in het veiligheidsregister in de horecazaak.

Wie wel?

Er is een exploitatievergunning vereist voor alle horecazaken waar binnen gelegenheid is tot verbruik van eten of drinken door de bezoekers, waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft:

 • drankgelegenheden: cafés, taveernes, bars, kantines, jeugdhuizen…
 • eetgelegenheden: restaurants, snackbars, frituren met tafeltjes…
 • zalen: feest- en fuifzalen, parochiezalen, jeugdhuizen, verbruikszalen…

Als je niet zeker bent of het reglement van toepassing is op jouw uitbating, neem dan contact met de medewerker Lokale Economie.

Wie niet?

Er is geen exploitatievergunning vereist voor volgende uitbatingen:

 • Tijdelijke uitbatingen: kermisinrichtingen, feesttenten, kerstmarkten…
 • Horecazaken waar geen mogelijkheid is om ter plaatse te verbruiken: meeneemrestaurants, frituren zonder tafeltjes…
 • Horecazaken waar enkel wordt verbruikt op een terras, tuin of andere niet overdekte ruimte.

Procedure aanvraag exploitatievergunning

De aanvraag verloopt in volgende stappen:

 1. De kandidaat-uitbater vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de ambtenaar Lokale Economie.
 2. De gemeente stuurt een kopie van de aanvraag naar de brandweer (Zone Vlaams-Brabant West). De brandweer contacteert daarop de uitbater om een tijdstip af te spreken waarop de controle van de zaak kan gebeuren. Bedenk dat de zaak voor controle helemaal af en aangekleed moet zijn. De brandweer controleert immers ook meubelen, gordijnen, gebruikte aankledingsmaterialen e.d.
 3. Na controle stuurt de brandweer een inspectieverslag naar de uitbater, met kopie aan de gemeente. De conclusie van het verslag kan zijn:
  (a) gunstig: de zaak is helemaal in orde.
  (b) voorwaardelijk gunstig: de zaak is niet in orde maar mag van de brandweer worden uitgebaat op voorwaarde dat de vastgestelde (meestal lichte) gebreken binnen een welbepaalde termijn worden verholpen.
  (c) ongunstig: de zaak is gevaarlijk brandonveilig, er is geen uitbating mogelijk.
 4. Op basis van een gunstig brandweerverslag levert de burgemeest af:
  (a) een exploitatievergunning (10 jaar geldig). 
  (b) een voorwaardelijke exploitatievergunning (beperkte geldigheidsduur): de verplichting om een of meerdere gebreken binnen een aanvaardbare termijn te verhelpen wordt opgelegd.
  (c) geen vergunning: weigering, er is geen uitbating toegestaan.

Stappenplan

Ingeval van weigering of voorwaardelijke uitbating, kan de burgemeester de uitbater-aanvrager vragen een stappenplan op te stellen. Daarin wordt chronologisch vermeld wanneer en hoe de vastgestelde gebreken zullen worden verholpen. Dit stappenverslag wordt voorgelegd aan de brandweer.

Wat met mijn uitbating?

Als uitbater bevind je je in een van de volgende gevallen:

 • Je hebt een geldige definitieve exploitatievergunning. Er is geen probleem, je vergunning is 10 jaar geldig.
 • Je hebt een voorwaardelijke exploitatievergunning. In die vergunning is een termijn gesteld waarbinnen je de brandonveilige gebreken moet verhelpen. Zodra dat is gebeurd, vraag je opnieuw brandweercontrole aan.
  Als de termijn verloopt vóór je de vastgestelde gebreken hebt verholpen, moet je de uitbating stoppen.
 • Je hebt een aanvraag voor exploitatievergunning ingediend maar de brandweer nam nog geen contact. Neem contact met de ambtenaar Lokale Economie.
 • Je hebt geen exploitatievergunning en deed nog geen aanvraag. Je mag niet uitbaten.
 • Je hebt geen exploitatievergunning en bent niet zeker of er voor je horeca-zaak dergelijke vergunning vereist is. Neem contact met ambtenaar Lokale Economie.

Enkele belangrijke opmerkingen

 • de exploitatievergunning wordt afgeleverd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de horecazaak uitbaat. Dat is niet noodzakelijk de eigenaar van het pand.
 • de exploitatievergunning is niet overdraagbaar. Als je een horecazaak overlaat aan een andere uitbater kan je de exploitatievergunning dus niet aan die nieuwe uitbater 'doorgeven'. De nieuwe uitbater moet zelf een nieuwe aanvraag indienen.
 • de aanvraag voor een exploitatievergunning wordt gericht aan de burgemeester, niet aan de brandweer. Het aanvraagformulier bezorg je aan de ambtenaar Lokale Economie.
 • elke wijziging van de uitbating (infrastructuurwerken, wijziging binneninrichting, functiewijziging, nieuwe uitbater…) noodzaakt een nieuwe brandweercontrole en afgifte van een nieuwe exploitatievergunning!
 • je kan, voordat je aan (dure) verbouwingen of andere aanpassingen begint, de brandweer raadplegen over brandpreventie. Opgelet: de controles en adviezen van de brandweer zijn niet gratis. Vraag aan de brandweer het geldende tarief. De brandweer raadt sowieso aan om bij infrastructurele verbouwingen hulp van de architect of een bouwkundige te vragen.
 • voor drankgelegenheden is de exploitatievergunning inzake brandveiligheid een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een tapvergunning.
 • Zemstse verenigingen en privé-eigenaars van feest- en fuifzalen kunnen voor aanpassingswerken inzake brandveiligheid, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een gemeentelijke subsidie. Voor informatie hierover contacteer je de dienst Vrije Tijd en Welzijn.

Logiesverstrekkende bedrijven

Voor logiesverstrekkende bedrijven (hotels, gastenkamers e.d.) gelden afwijkende brandveiligheidsregels en -procedures. Indien u uitbater bent van zo een bedrijf en u hebt (nog) geen brandveiligheidsattest neem dan contact met de ambtenaar Lokale Economie.


Contact brandweer

Brandweer ZVBW
Luchthavenlaan 4
tel. 02 451 49 11
contact@zvbw.be

www.vlaamsbrabantwest.be

Tapvergunning

Noot vooraf:

De hieronder gegeven informatie betreft voorschriften en verplichtingen zoals die in Zemst gelden. Deze kunnen verschillen in andere gemeenten. Kandidaat-uitbaters moeten voor de opening van hun drankgelegenheid ook diverse andere overheden en instanties aanspreken (bv. de btw-administratie, de brandweer, het FAVV, een ondernemingsloket enz.). Informeer je zo volledig mogelijk en bereid je goed voor alvorens een drankgelegenheid te openen! Zie ook de startersbrochure horeca.

Let op! Naast de tapvergunning is voor de uitbating in de meeste gevallen ook een exploitatievergunning brandveiligheid vereist!

Algemeen

De burgemeester levert de vergunning af voor het schenken van gegiste (en geestrijke dranken), de zogenaamde tapvergunning of drankvergunning. In het algemeen verstaan we onder gegiste dranken bieren en wijnen. Geestrijke dranken zijn sterkedranken met een alcoholgehalte van >22 %-vol of gedistilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2 %-vol gedistilleerde alcohol bevatten.

Je moet in het bezit zijn van een tapvergunning vóór het openen van je drankgelegenheid. Een tapvergunning wordt uitgereikt op naam van een natuurlijke persoon (dus niet aan een rechtspersoon). Logischerwijze is die persoon de uitbater van de drankgelegenheid – de cafébaas, hij/zij die de aanvraag indient. In de tapvergunning worden tevens alle personen vermeld die deelnemen aan de exploitatie, de helper-tappers. Personen die niet zijn vermeld in de tapvergunning, mogen onder geen beding dranken tappen – ook niet occasioneel! Een tapvergunning is niet overdraagbaar, noch op een andere persoon noch op een andere uitbating. Ze blijft dus gebonden aan bepaalde perso(o)n(en) en een bepaalde uitbating. Je kan met een tapvergunning voor café X niet gaan tappen in café Y of een tweede café Z openen.

In Zemst verloopt de afhandeling van de aanvraag en afgifte van een tapvergunning zonder kosten voor de aanvrager. Er is geen openingsbelasting verschuldigd. Let wel: voor bepaalde documenten en controlestukken, af te geven door andere instanties, zijn mogelijk wél kosten te betalen. Vraag dit na bij die instanties.

Een tapvergunning is in principe onbeperkt geldig in tijd. Ze vervalt als:

 • de uitbater stopt met de uitbating;
 • de uitbater niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor uitbating (bv. moraliteit, verzekering, brandveiligheid,...);

Een tapvergunning moet worden gewijzigd:

 • bij toevoeging van (hulp)tappers;
 • bij wijziging van de naam van de uitbating;
 • bij uitbreiding van het schenken van enkel gegiste dranken naar ook geestrijke dranken;

De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde en veiligheid, tijdelijke sluiting van een drankgelegenheid opleggen.

Enkel voor vaste inrichtingen is een tapvergunning vereist. Organisatoren van tijdelijke evenementen hebben enkel een meldingsplicht. Wend je hiervoor tot de dienst Vrije Tijd.

Voor restauranthouders is een tapvergunning enkel vereist als zij ook dranken zonder maaltijd verstrekken.

Procedure

De aanvraag voor een tapvergunning gebeurt bij de gemeentelijke dienst Lokale Economie. Na ontvangst van het aanvraagformulier en andere vereiste bewijsstukken, wordt het aanvraagdossier geopend. Pas als aan alle voorwaarden voldaan is, levert de burgemeester de tapvergunning af. De aanvrager haalt de tapvergunning af bij de lokale politie.

We raden aan de aanvraag tijdig in te dienen want heel wat documenten en adviezen zijn vereist:

 • Aanvraagformulier, ook te verkrijgen bij de dienst Lokale Economie.
 • Kopie voor- en achterzijde identiteitskaart(en) van de aanvrager-uitbater, eventuele helper-tapper(s) en eventueel inwonende personen (op adres van de horecazaak) die kunnen deelnemen aan de uitbating.
 • Een recent moraliteitsattest voor hoofd- en helper-tapper(s):
  Ben je inwoner van Zemst, dan vraag je dit (gratis) aan bij de dienst Burgerzaken of hier online. Vermeld bij 'andere reden' tapvergunning Zemst + naam drankgelegenheid;
  Inwoners van andere gemeenten vragen het moraliteitsattest bij het stads- of gemeentebestuur van hun woonplaats.
 • Bewijs verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing (wet van 30 juli 1979) - vraag dit na bij je verzekeraar.
 • Positief controlecertificaat, niet ouder dan vijf jaar, voor de elektrische laagspanningsinstallatie.
 • Positief milieuhygiënisch attest. De gemeentelijke milieuambtenaar maakt een afspraak voor een plaatsbezoek.

Een tapvergunning is in principe onbeperkt geldig in tijd. Ze vervalt van rechtswege als:

 • de uitbater stopt met de uitbating;
 • de uitbater niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor uitbating (bv. moraliteit, verzekering, brandveiligheid,...);

Ze moet worden gewijzigd:

 • bij toevoeging van (hulp)tappers;
 • bij wijziging van de naam van de uitbating;
 • bij uitbreiding van het schenken van enkel gegiste dranken naar ook geestrijke dranken;

Een tapvergunning is niet overdraagbaar op een andere persoon of op een andere uitbating. Je kan met een tapvergunning voor café X niet gaan tappen in café Y of een tweede café Z openen.

De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde en veiligheid, tijdelijke sluiting van drankgelegenheden opleggen. 

Starten en bijscholen

Een horecazaak uitbaten is tegenwoordig (vergeef ons de uitdrukking) geen klein bier. Eraan beginnen al evenmin. De sector is onderworpen aan een heleboel wetgeving en reglementen waarvan je misschien niet altijd op de hoogte bent (en die bovendien voortdurend wijzigt).

Startersbrochure

In de Startersbrochure horeca Zemst van a tot z vind je alle informatie die relevant is bij het opstarten én uitbaten van een horecazaak. Van inschrijving bij de Kruispuntbank Onderneming tot het aanwerven van een portier, werkelijk alles komt aan bod. Deze brochure is ook een informatief naslagwerk voor wie al een horecazaak uitbaat.

Deze brochure kwam tot stand via een samenwerking tussen Horeca Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De bijdrage van de VVSG werd gerealiseerd in het kader van het project ‘Overlegtafels Economie’, met steun van het Agentschap Ondernemen. De aanpassingen op maat van Zemst werden doorgevoerd door de dienst Lokale Economie van het gemeentebestuur van Zemst.

HORECA academie

Horeca Vlaanderen biedt opleidingen aan voor beginnende en bestaande horeca-uitbaters.