Gracht of waterloop - info

Grachten

De grachten worden ingedeeld in bermgrachten en private grachten.

De bermgrachten bevinden zich naast de openbare wegen en buurtwegen. Zij horen bij de weg omdat ze zorgen voor de afwatering van het regenwater en van het afvalwater indien er geen riolering aanwezig is. Ze worden onderhouden door de uitvoeringsdienst van team Openbare Ruimte.

De private grachten zijn perceelgrachten, die zich tussen de private eigendommen bevinden. Ze moeten onderhouden worden door de aanpalende eigenaars op wiens grond ze zich bevinden.

Waterlopen

In onze gemeenten zijn diverse waterlopen gelegen. Sommige hiervan zijn zogenaamd 'geklasseerd' en werden dan ook opgetekend in een atlas der waterlopen, eveneens per deelgemeente. Deze klassering gebeurde krachtens de wet op de waterlopen van 28 december 1967.

De atlassen der waterlopen kunnen geraadpleegd worden op de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Wijzigingen

Voor elke wijziging aan een gracht of een waterloop (bijvoorbeeld overwelving, inbuizing of beschoeiing), moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden via het omgevingsloket. De procedure voor de aanvraag van deze vergunning kan je eveneens krijgen bij team Omgeving.

Eigendom langs waterloop

Waarmee hou je rekening als je een perceel langs een waterloop hebt?
Je vindt een kort overzicht van de regels die je moet respecteren op https://www.vlaamsbrabant.be/nl/natuur-en-milieu/waterlopen/wonen-langs-een-waterloop.