Gemeentelijke veiligheidscel

De gemeentelijke veiligheidscel bereidt de noodplanning voor. Hij bestaat uit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning, de commandant van de Vilvoordse brandweer, de federale gezondheidsinspecteur, de korpschef van de politiezone Kastze, een vertegenwoordiger van de civiele bescherming, de communicatieambtenaar, de schepen van Veiligheid, de voorzitter van het OCMW, het afdelingshoofd van de technische diensten en een vertegenwoordiger van de federale politie.

De cel staat in voor de redactie en de actualisering van de nood- en interventieplannen (zie noodplanning). Hij organiseert oefeningen om de noodplanning uit te testen en te evalueren. Dit kunnen zowel beperkte stafoefeningen als uitgebreide oefeningen met inzet van diensten en hun middelen op het terrein zijn. Regelmatig oefenen is nodig om de personen en diensten die bij een noodsituatie moeten optreden de nodige kennis bij te brengen en bewust te houden van hun taak.

Een bijzonder belangrijke taak van de gemeentelijke veiligheidscel is het analyseren en inventariseren van de risico’s. Dat houdt onder andere in dat hij ervoor zorgt dat de algemene noodplanning voldoende flexibel is opgebouwd. Enkel dan kan een gepast antwoord geboden worden op een brede waaier van diverse risico’s en kunnen de geëigende diensten of instanties zo vlug mogelijk de noodsituaties beheersen en bestrijden.

Bij het opmaken van de inventaris gaat de veiligheidscel na of er rekening is gehouden met de grote risico’s waarvoor de wetgever al noodplanmaatregelen verplicht heeft. Andere risico’s die méér dan gewone aandacht vragen worden ook onderzocht: rusthuizen, scholen, warenhuizen, evenementen met grote volkstoeloop, overstromingsgebieden, spoorwegen en autowegen met transport van gevaarlijke stoffen enz. Daarbij gaat de aandacht uiteraard naar gebouwen, gebouwencomplexen en installaties waar bij brand zeer grote risico┬┤s ontstaan.