GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties)

GAS? Wat is dat?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Deze sancties zijn ontstaan om verschillende vormen van overlast te bestrijden. Het is een middel van de gemeente om bepaalde overlastfenomenen aan te pakken en asociaalgedrag te vermijden. Vroeger bleven kleine overtredingen meestal onbestraft omdat het parket hier geen prioriteit aan gaf. Echter kunnen die kleine inbreuken wel voor overlast en ergernis zorgen waardoor het samenleven onaangenaam wordt. In het algemeen zonaal politiereglement staan alle vormen van overlast opgesomd. Voor inbreuken op dit algemeen zonaal politiereglement kunnen administratieve sancties worden opgelegd.

Naast de overlastfenomenen zoals bijvoorbeeld sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast enz. kunnen ook bepaalde verkeersovertredingen worden gesanctioneerd met een GASboete. Dit voor inbreuken op het bijzonder politiereglement voor stilstaan en parkeren.

Daarnaast kunnen ook uitbaters van inrichtingen een administratieve sanctie krijgen indien zij een overtreding begaan op het politiereglement. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het uitbaten zonder vergunning, geluidsoverlast of niet respecteren van de voorwaarden van een terrasvergunning.

Er bestaan verschillende gemeentelijke administratieve sancties:

1) een administratieve geldboete van maximaal 175 of 350 euro

2) een administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning

3) een administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning

4) een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting

Naast deze sancties zijn er nog twee alternatieve sancties voor de geldboete voorzien in ons algemeen zonaal politiereglement namelijk de bemiddeling en de gemeenschapsdienst.

 Wie bepaalt de sanctie?

Een overtreding op het politiereglement kan worden vastgesteld door politieambtenaren of GAS-vaststellers (Milieuambtenaar, parkwachters,…). Deze stellen een proces-verbaal of een administratief verslag op van hun vaststellingen. Dit proces-verbaal of verslag wordt dan overgemaakt binnen de 2 maanden aan de sanctionerend ambtenaar.

De sanctionerend ambtenaar bepaalt de geldboete of de alternatieve sanctie en maakt deze binnen de 6 maanden bekend aan de overtreder. De schorsing/intrekking van een vergunning of het sluiten van een inrichting is een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Wat als ik een GASboete ontvang?

Een GASboete moet binnen de maand betaald worden.

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing kan u binnen de 15 dagen verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Indien dit verweer niet gegrond wordt verklaard, kan u binnen de maand een beroep instellen bij de politierechtbank

Kan een minderjarige ook een administratieve sanctie ontvangen?

Ja, vanaf de leeftijd van 14 jaar kunnen minderjarigen een administratieve sanctie krijgen.

Wanneer een minderjarig een overtreding op het politiereglement maakt, is de sanctionerend ambtenaar verplicht eerst de bemiddeling voor te stellen vooraleer er een geldboete wordt opgelegd. De geldboetes voor minderjarigen bedragen maximaal 175 euro.

GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen

Vanaf 1 september 2023 start onze gemeente met GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen. Dat systeem zorgt ervoor dat niet langer de federale overheid, maar het lokaal bestuur de innende instantie wordt. Zo kunnen we de inkomsten zelf investeren in eigen verkeersveiligheidsprojecten op maat van onze gemeente. Dat betekent niet dat we meer of strenger zullen handhaven en evenmin dat er extra camera’s in Zemst komen.

Waarom voert de gemeente GAS-boetes in voor snelheid?

Overdreven snelheid is en blijft een belangrijk onderwerp binnen de verkeersveiligheid. Met de snelheid neemt niet alleen de kans op een ongeval toe, maar ook de ernst ervan. De federale overheid is normaal de innende instantie bij verkeersboetes. Nadien verdeelt ze de inkomsten over alle Belgische gemeenten.

Sinds 2021 kunnen Vlaamse lokale besturen ook een gemeentelijke administratieve sanctie, meer bepaald een GAS-boete, voor beperkte snelheidsovertredingen opleggen. Door die regeling kunnen gemeenten zelf over de inkomsten van verkeersboetes op hun grondgebied beschikken. Het is dus belangrijk om te benadrukken dat bij het systeem van GAS-boetes alleen de innende instantie verandert, in dit geval dus de gemeente.

Samen met Steenokkerzeel en Kampenhout, de twee andere gemeenten van onze politiezone KASTZE, willen we op die manier blijven inzetten op verkeersveiligheid in onze straten en vooral op meer autonomie. Daarbij is het niet de bedoeling om meer of strenger te handhaven dan vandaag het geval is. Het doel is wel om de inkomsten te investeren in eigen verkeersveiligheidsprojecten en verkeersinfrastructuur, zoals veilige fiets- en voetpaden, wegherstellingen of oversteekplaatsen.

Wanneer riskeer je een GAS-boete voor een snelheidsovertreding?

Je kan enkel een GAS-boete ontvangen wanneer je een snelheidsovertreding begaat op wegen waar de maximumsnelheid beperkt is tot 30 of 50 km/uur en wanneer die overtreding maximaal 20 km/uur te veel bedraagt. Bovendien komen enkel overtredingen die met een lokaal toestel worden vastgelegd in aanmerking voor een GAS-boete.

Indien de snelheidsovertreding niet aan deze voorwaarden voldoet, volgt er geen administratieve, maar een strafrechtelijke sanctie. Je ontvangt dan een geldboete/onmiddellijke inning van de politie of je wordt gedagvaard. Ook overtredingen die vastgesteld worden door toestellen die eigendom zijn van het gewest, komen niet in aanmerking voor een GAS-boete.

Wie int de boete?

Naast de klassieke boetes, afkomstig van de politie, is het nu ook mogelijk dat je voor een snelheidsovertreding een GAS-boete ontvangt. Een sanctionerend ambtenaar legt die boete op. De gemeente werkt daarvoor samen met de intercommunale Haviland.

De gemeente heeft momenteel niet de middelen of de tijd om de functie van sanctionerend ambtenaar zelf uit te voeren. Daarom gingen we op zoek naar de beste partner. Uit een vergelijkend prijsonderzoek blijkt dat de intercommunale Haviland te zijn. Haviland biedt de gemeente een complete ontzorging en treedt binnen onze politiezone al enkele jaren als sanctionerend ambtenaar op voor feiten van overlast en voor overtredingen van stilstaan en parkeren. De intercommunale heeft binnen deze materie voldoende kennis en biedt haar diensten reeds aan meerdere gemeenten aan. Daarnaast beschikt Haviland over voldoende capaciteit om de continuïteit te waarborgen, waardoor straffeloosheid wordt uitgesloten.

Hoe ziet zo’n boete eruit?

De opmaak van een GAS-boete voor een verkeersovertreding verschilt van een klassieke boete van de politie. Aangezien Haviland – in opdracht van de gemeente – de boetes oplegt, zal je bovenaan altijd hun logo opmerken. De bedragen van de boetes en procedures blijven hetzelfde, zoals vastgelegd in de verkeerswetgeving.

De gemeente hoopt dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt, zodat we weinig boetes moeten uitdelen en onze gemeente voor alle weggebruikers veilig blijft.

Meer info nodig over de GAS-procedure? Of heeft u nog bijkomende vragen?

Algemene informatie: Jitta.loncke@steenokkerzeel.com

Vragen over ontvangen geldboete: gas@haviland.be