focusgroep Cultuur

De focusgroep Cultuur heeft als opdracht:

  • het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

Al zijn initiatieven en activiteiten worden in wederzijds loyaal overleg en met goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen uitgevoerd. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken, zal de focusgroep Cultuur:

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid, met uitzondering van het jeugd-, het senioren- en het sportbeleid, waarvoor andere raden bevoegd zijn;

  • de activiteiten in deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord;

  • onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het culturele leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied; op de behoeften afgestemde initiatieven nemen op het gebied van culturele animatie, bevordering van het culturele welzijn en kaderopleiding;

  • deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele patrimonium overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.

Wie zich vrijblijvend of projectmatig wil aansluiten bij de Focusgroep Cultuur kan dit ten allen tijden doen mits een korte motivatie per mail naar cultuur@zemst.be te sturen. Iedereen die zich kandidaat stelt om hetzij zich kort of langere tijd te engageren voor de Focusgroep Cultuur wordt op de eerstvolgende vergadering van de Focusgroep Cultuur uitgenodigd.

De focusgroep Cultuur vergadert minstens 5 keer per jaar. De focusgroep Cultuur organiseert bijkomstig jaarlijks een algemeen infomoment. Datum eerste algemeen infomoment focusgroep Cultuur: dinsdag 20 februari 2024 om 20 uur in GC de Melkerij.

De huidige voorzitter van de focusgroep Cultuur is Marc Driesen.