Eerste hulp bij sneeuwruimen voor minder mobiele personen

Ben je minder mobiel en kan je geen beroep doen op familie of buren voor het ruimen van sneeuw? Dan kan team Thuisdiensten je misschien helpen.

Op winterse dagen zorgt de gemeente voor het ijzel- en sneeuwvrij maken van de gemeentewegen. Het Agentschap Wegen en Verkeer doet dit voor de gewestwegen. Maar wist je dat je zelf verantwoordelijk bent voor het ijzel- en sneeuwvrij maken van het trottoir voor je huis? Je moet een voldoende doorgang vrijmaken voor de voetgangers op de verhoogde of gelijkgrondse trottoirs voor gebouwen en bebouwde percelen. Sneeuw hoop je op aan de rand van het trottoir, niet op de rijweg. Ook rioolkolken en straatgoten maak je vrij.

Heb je hierbij hulp nodig omdat je minder mobiel bent? Dan kan je een beroep doen op de klusjesmannen van de Thuisdiensten. De klusjesmannen kunnen de stoep voor je deur sneeuwvrij maken. Ook kunnen ze een wandelpad vrijmaken op je oprit of tuinpad, zodat je veilig buiten kan komen. Als je beantwoordt aan de voorwaarden, kan je de Klusjesdienst inschakelen. Je betaalt een vergoeding per uur in functie van je inkomen.

Voorwaarden

Het algemeen doel van de thuisdiensten van het OCMW Zemst is hulp verlenen aan personen die moeilijkheden ondervinden omwille van leeftijd, handicap of (tijdelijke) medische situatie. Enkel de personen met hun feitelijke verblijfplaats binnen de gemeente Zemst komen in aanmerking.

Concreet komen volgende categorieën in aanmerking:

 • alleenstaande/koppel senioren van minstens 65 jaar
 • alleenwonende personen die voor tenminste 66% invalide zijn (minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid)
 • alleenwonende (ernstig) zieke personen die een medische ingreep ondergaan hebben en pas ontslagen zijn uit het ziekenhuis
 • gezinnen bestaande uit een combinatie van de eerste drie categorieën of een gezin waar de inwonende senior, persoon met een handicap of zieke minstens 4 uur per dag alleen thuis is omwille van de beroepsactiviteit van andere gezinsleden

Wanneer uitsluitend financiële overwegingen aan de basis liggen van de aanvraag wordt de bedoelde thuisdienst geweigerd.

Financiële tussenkomst┬á

Het OCMW vraagt je een financiële tussenkomst in de kostprijs van de thuisdienst in verhouding tot je inkomsten en in overeenstemming met het door de raad voor maatschappelijk welzijn opgestelde barema. Er wordt een minimum- en een maximumbijdrage vastgesteld. Je financiële tussenkomst wordt berekend op basis van het inkomen en wordt jaarlijks herzien en ge├»ndexeerd. De sociale dienst van het OCMW gaat dan ook na of de voorwaarden van toekenning vervuld blijven. Het OCMW deelt je de nieuwe te betalen tussenkomst mee via brief of mail.

Er wordt rekening gehouden met de volgende inkomsten:

 • sociale uitkeringen, d.w.z. alle soorten van vervangingsinkomens en sociale tegemoetkomingen, bv. pensioen, inkomensgarantie voor ouderen, leefloon, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • beroepsinkomsten
 • onroerende inkomsten (uitgezonderd eigen woning)

Er wordt geen rekening gehouden met:

 • de mantelzorgpremie
 • uitkering wegens oorlogsinvaliditeit
 • vergoedingen van de Vlaamse zorgverzekering

Je dient onmiddellijk aangifte te doen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op de toekenning van en/of de financiële tussenkomst in deze hulpverlening.

Wanneer je als gebruiker een handicap hebt van ten minste 66 % (minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid), zal een tariefvermindering van 10 % worden toegepast. De handicap dient steeds gestaafd door een attest van de FOD Sociale Zekerheid, dienst personen met een handicap (of attest ziekenfonds bij arbeidshandicap). Het verminderd tarief zal worden toegepast vanaf de maand van ontvangst van het betreffende attest.

De persoonlijke tussenkomst in de kostprijs wordt je maandelijks gefactureerd. Als gebruiker verbind je je ertoe om binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur het vermelde bedrag over te maken aan het OCMW.

Praktisch

Inschrijven

Als je voldoet aan bovenstaande voorwaarden, bezorg ons dan:

 • je naam en adres
 • je rijksregisternummer
 • je aanslagbiljet (het meest recente, vooral het deel ‘Detail berekening’)

Dit kan via mail thuisdiensten@zemst.be of via ons onthaal. Onze onthaalmedewerkers zullen een kopie nemen van je originele aanslagbiljet. Wij nemen contact met je op om de toetredingsovereenkomst op te stellen en de prijs mee te delen.

De laatste stap

Als er sneeuw wordt voorspeld, bel ons op en vraag het sneeuwruimen aan. De dag van de sneeuwval zelf, zullen onze klusjesmannen langs komen. Afhankelijk van het aantal aanvragen, kan dit een tijdje duren. We proberen in ieder geval alle aanvragen in de loop van de dag af te werken. Wij voorzien zelf sneeuwzout. Wij ruimen enkel sneeuw op werkdagen, tijdens de werkuren. Niet tijdens het weekend, niet op feestdagen.