Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan buurtweg 63 in Elewijt

Er werd een beroep ingesteld tegen het gemeenteraadsbesluit van 24-03-2022.
Met het ministerieel besluit van 21-09-2022 wordt het beroep vernietigd.

Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 04-10-2022 (na beroep).

Er werd door een derde een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van het ministerieel besluit ingediend bij de Raad van State.

Met het arrest van 11 april 2023 verwerpt de Raad van State het beroep tot nietigverklaring en verwerpt daarmee ook de vordering tot schorsing.