sprite
Gemeente Zemst

Beroep - geen afspraak nodig

Wijziging van beroep

Elke wijziging in het beroep dient te worden aangegeven op de dienst Burgerzaken. Het beroep omvat de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput. Een behaald diploma is echter geen beroep.

Het gemeentebestuur is gehouden om bij elke aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een vrij beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (advocaat, arts, architect, enz.), aan de aangever de overlegging te vragen van een officieel document dat bewijst dat hij gemachtigd is om in deze titel te voeren.

De aangifte kan gebeuren:

  • persoonlijk aan het loket Burgerzaken
  • per brief, fax, e-mail
  • via het e-loket van deze website


Ik wens een online aangifte van wijziging beroep te doen:

  • Elektronische identiteitskaart
  • Token

Vermelding 'zonder beroep'

Wie wordt beschouwd als zijnde 'zonder beroep'?

  • personen die nooit een vak of een beroep uitgeoefend hebben;
  • kinderen die de volle leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben
  • personen die de volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en die nog school lopen. Zij kunnen echter wel vragen om de vermelding "student" tussen haakjes naast de woorden "zonder beroep" te plaatsen, voor zover ze voltijds de lessen volgen van een onderwijsinrichting met volledig leerplan en ze een getuigschrift van het hoofd van de inrichting voorleggen;
  • werklozen dien nooit een beroep hebben uitgeoefend. Werklozen die reeds een beroep hebben uitgeoefend worden in de registers opgenomen onder hun laatste beroepskwalificatie.

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be