sprite
Gemeente Zemst

Gecoro

Inleiding

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw verplicht elke gemeente om een GECORO op te richten. Hetzelfde decreet geeft de GECORO ook allerlei opdrachten inzake het lokaal ruimtelijk beleid.

Doelstelling

De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals bv. het verstrekken van advies met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), stedenbouwkundige verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma. De GECORO bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp van deze plannen en verordeningen.

Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

Samenstelling

De wetgever heeft met de GECORO een adviesorgaan willen creëren waarin enerzijds deskundigheid en anderzijds maatschappelijke verwevenheid samengaan en dit los van elke politieke inmenging of vertegenwoordiging, ook in Zemst. Leden van het college of de gemeenteraad kunnen geen lid zijn van de commissie. Zij kunnen wel worden uitgenodigd om een bepaald agendapunt toe te lichten. In ieder geval kunnen enkel de effectief zetelende leden deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over het advies. Toch is de GECORO verplicht om voor elke vergadering elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad een uitnodiging te sturen. Het aantal effectieve leden (en plaatsvervangende leden) is afhankelijk van het aantal inwoners. Ze worden voor 6 jaar benoemd door de gemeenteraad.

In Zemst bestaat de GECORO uit 12 leden: 5 deskundigen (waaronder de voorzitter) en 7 vertegenwoordigers uit de maatschappelijke geledingen. Elk lid (behalve de voorzitter) heeft een plaatsvervanger.

Vergaderingen

De vergaderingen gaan in principe door op het gemeentehuis. De GECORO vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De volgende vergaderdatum wordt per vergadering vastgelegd. De vergaderingen zijn in principe openbaar kunnen dus door iedereen bijgewoond worden. Sommige agendapunten kunnen wel in ‘gesloten’ zitting behandeld worden. Dan gelden er andere regels.

 

Voor meer info:

GECORO secretariaat
De Griet 1
1980 Zemst
Contactpersoon: Caroline Boers T: 015 62 71 69