sprite
Gemeente Zemst

Overlijden - maak een afspraak

Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burgerzaken@zemst.be.

Wat u moet doen in de eerste uren na het overlijden:

 1. Het overlijden laten vaststellen door een arts
  Volgens de Belgische wet moet het overlijden officieel vastgesteld worden door een arts. Als een persoon sterft in een ziekenhuis of op weg er naartoe, zorgt het ziekenhuis voor een overlijdensattest. Overlijdt de persoon thuis of ergens anders, dan moet er een arts worden bijgeroepen om de dood vast te stellen.
 2. Een begrafenisondernemer contacteren of de uitvaartverzekering contacteren
  1. Een begrafenisondernemer regelt heel wat administratieve formaliteiten en neemt de zorg voor het lichaam van de overledene op zich en maakt dat de uitvaart die u wenst sereen verloopt. Wie u als begrafenisondernemer aanstelt bepaalt u volledig zelf. Anderen kunnen u daarbij alleen maar een vrijblijvend advies geven.
  1. Uitvaartverzekering. Steeds meer mensen sluiten een polis af bij een uitvaartverzekering die bij het overlijden van de verzekerde het nodige doet om de uitvaart te organiseren zoals in de polis werd vastgelegd.
 3. Aangifte overlijden
  De aangifte van het overlijden moet gebeuren bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de betrokkene is overleden. Dit kan gebeuren door een verwant van de overledene of door een derde persoon die de inlichtingen kan verschaffen welke vereist zijn voor het opmaken van voornoemde akte. Meestal zal de begrafenisondernemer deze taak op zich nemen in opdracht van de nabestaanden.
  Nodige documenten voor de aangifte:
  • een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld (model III C of model III D kindje jonger dan 1 jaar)
  • identiteitskaart, rijbewijs en eventueel trouwboekje van de overledene
  • attest laatste wilsbeschikking (afgeleverd door de dienst burgerzaken van de laatste woonplaats)
  • de toelating tot begraven als de begrafenis in een andere gemeente of stad plaats heeft
  • voor crematie: een aanvraag tot lijkverbranding, een bijkomend medisch attest en het attest van de beëdigde geneesheer (bij natuurlijk overlijden)

Opstellen overlijdensakte

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt een overlijdensakte op en stuurt een afschrift naar de laatste woonplaats van de overledene. Er kunnen dus zowel op de plaats van overlijden als in de laatste woonplaats afschriften van de akte verkregen worden. De begrafenisondernemer krijgt een aantal uittreksels uit de overlijdensakte mee voor het regelen van de eerste praktische zaken.

Termijn

De wet schrijft geen termijn voor waarbinnen de aangifte van overlijden moet gebeuren. Algemeen wordt aanvaard dat het zo snel mogelijk moet gebeuren en dit binnen de vijf dagen na het overlijden.

Wie is bevoegd om in de lijkbezorging te voorzien?

De persoon die tijdens de laatste levensjaren of -maanden van de overledene hem sentimenteel het meest na stond - de persoon die tijdens de laatste levensjaren of -maanden van de overledene het best diens wensen betreffende de modaliteiten van de begrafenis heeft gekend. Wanneer de echtgeno(o)t(e) nog leeft zal hij/zij zich meestal met de taak inlaten.

Indien tussen de leden van de familie conflicten ontstaan over de wijze van lijkbezorging zijn uitsluitend rechtbanken en hoven bevoegd om hiervan uitspraak te doen.

Laatste wilsbeschikking

Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging richten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats.

De declarant heeft volgende keuzemogelijkheden:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door begraven op een ander plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door de bewaring van de as op een ander plaats dan de begraafplaats

Tijdens het leven zijn latere wijzigingen steeds mogelijk via een nieuwe aanvraag bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats.

De ouders van een minderjarige jonger dan zestien, of de persoon die hem onder zijn bevoegdheid heeft, worden gemachtigd deze beschikking in zijn naam en voor zijn rekening in te dienen, met dien verstande dat de minderjarige deze beschikking kan herroepen of wijzigen op het ogenblik dat hij zestien wordt.

Als de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden desgevallend een toelating tot begraven of een toelating tot crematie afleveren.

Tarieven en begraafplaatsreglement

Voor vragen m.b.t. de gemeentelijke begraafplaatsen en de tarieven voor begraving, concessies, asverstrooiing e.d. kan u steeds terecht bij de dienst Burgerlijke Stand (gelijkvloers-loket 12).

Download hier de tarieven voor begraving, concessies, asverstrooiing.

Download hier uw aanvraagformulier voor een concessie.

Download hier ons begraafplaatsreglement

Overlijden in buitenland

De akte van overlijden van een Belg in een vreemd land mag worden opgemaakt, hetzij door de plaatselijke overheden, in de vorm die in dat land gebruikelijk is, hetzij door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten.

Indien in het buitenland de overlijdensakte opgemaakt wordt door de plaatselijke overheid, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand in België, aan wie door de familie de akte wordt overgelegd, nazien of het document:

 • een voor eensluidend afschrift is uit de overlijdensakte;
 • degelijk gelegaliseerd is;
 • vertaald is door een beëdigd vertaler naar de taal die volgens de taalwetgeving voorgeschreven is voor de desbetreffende gemeente of stad.

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet tevens nazien of de overledene zijn laatste woonplaats in België had in zijn gemeente of stad.

Als alle formaliteiten vervuld zijn gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand over tot de inschrijving van de overlijdensakte in de registers van de burgerlijke stand.

Indien de overlijdensakte in het buitenland opgemaakt werd door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten zenden deze een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de desbetreffende akte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België.

Indien de overlijdensakte in het buitenland opgemaakt, overgeschreven werd in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene kan men daar terecht om voor eensluidende afschriften van desbetreffende akte te verkrijgen.

Doodgeboren kinderen

Wanneer een kind is overleden op het ogenblik van de vaststelling van de geboorte door de ambtenaar van de burgerlijke stand of de door hem toegelaten geneesheer of gediplomeerde vroedvrouw, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het kindje ter wereld kwam, een akte van aangifte van een levenloos kind op.

De ouders hebben de vrije keuze om geen, één of meer voornamen aan het kindje te geven.

Erkenning van een doodgeboren kindje heeft geen uitwerking, maar in de akte van aangifte van een levenloos kindje kunnen voortaan de gegevens van de vader worden opgenomen, ongeacht of hij dit kind al dan niet erkend heeft voor de geboorte. Indien er geen erkenning gedaan is voor geboorte dan kunnen de gegevens van de vader worden opgenomen op vraag van hem en mits toestemming van de moeder.

Wie verwittigen na een overlijden?

 • het ziekenfonds en de zorgkas
 • de banken en financiële instelling(en)
 • de werkgever
 • de instelling voor sociale zekerheid (RVA, RVP, kinderbijslagfonds)
 • de verzekeringsmaatschappijen
 • Directie voor Inschrijving en van Voertuigen (DIV)
 • de bedrijven voor algemene nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, kabeldistributie, water, telefoon, internet, gsm)
 • de eventuele huiseigenaar
 • de notaris voor de neerlegging van een eventueel testament
 • de boekhouder van de overledene
 • de abonnementen (v.b. kranten, weekbladen, boeken)
 • de verenigingen waarvan de overledene lid was
 • de dienst Pensioenen

 

Aanvragen van afschrift of uittreksel van de overlijdensakte

Indien u een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte wenst, kan u deze bekomen op de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden of de laatste woonplaats van de overledene.

Er bestaat wel een onderscheid tussen een afschrift en een uittreksel van een akte, m.n. een afschrift is een volledige kopie terwijl een uittreksel enkel de meest essentiële elementen van de akte bevat.

Ik wens een afschrift van een overlijdensakte aan te vragen

 • Elektronische identiteitskaart
 • Token

Ik wens een uittreksel van een overlijdensakte aan te vragen

 • Elektronische identiteitskaart
 • Token

Ik wens een meertalige internationale overlijdensakte aan te vragen

 • Elektronische identiteitskaart
 • Token

 

Links

Koninklijke federatie van Belgische notarissen

Officiële website begrafenisondernemers België

Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen

Advies over uitvaartplechtigheden

Rouwzorg Vlaanderen

Centra voor Algemeen Welzijn

Centra voor Morele Dienstverlening

Initiatieven Vlaamse Bisdommen rond rouw

Tele-onthaal

Pensioendienst overheidssector (PDOS)

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

FOD Verkeerswezen-Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV)

Gerechtelijke adressen

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be