sprite
Gemeente Zemst

Erkenning - maak een afspraak

Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burgerzaken@zemst.be.

Wat?

Een kind erkennen is een verklaring in authentieke vorm waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem (haar) en het aangewezen kind bestaat. De erkenning is dus een wettelijke bekentenis van vaders- of moederschap.

Tijdstip van erkenning

De erkenning kan geschieden:

 • ten gunste van een verwekt kind (voor geboorte)
 • op gelijk welk ogenblik van het bestaan (tijdens of na de geboorteaangifte)
 • na overlijden indien het afstammelingen heeft nagelaten
 • na overlijden indien het zelf geen afstammelingen heeft nagelaten, binnen het jaar na geboorte

Door wie?

De wetgever heeft geen beperking gesteld inzake leeftijd noch inzake rechtsbekwaamheid van degene die het kind wil erkennen. De erkenning kan dus ook door een onbekwame geschieden. De bekwaamheid om een kind te erkennen, wordt aan iedereen toegewezen die het nodige onderscheidingsvermogen bezit om zich rekenschap te geven van de draagwijdte van zijn daden, die dus kan oordelen en weet wat hij doet.

Voorwaarden

De erkenning van het kind kan niet gebeuren als blijkt dat tussen de vader en de moeder een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen, tenzij het huwelijk waardoor het beletsel is ontstaan, niet meer bestaat. Als de erkenner de moeder verkracht heeft en het kind het resultaat is van de verkrachting.

Wie is bevoegd om de verklaring van erkenning te ontvangen?

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de notaris zijn bevoegd om een verklaring van erkenning te ontvangen. Op Belgisch grondgebied wordt de erkenning aanvaard door om het even welke ambtenaar van de burgerlijke stand, wat ook de geboorteplaats van het kind en de woonplaats van de ouder(s) is. Indien de ouder(s) in het buitenland wonen, zal de verklaring bij voorkeur worden afgelegd ten overstaan van een Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaar.

Erkenning door de moeder

Een erkenning door de moeder zal slechts geschieden in het uitzonderlijk geval van anonieme bevalling in het buitenland of wanneer de naam van de moeder niet opgenomen is in de geboorteakte (vondeling) of er geen geboorteakte werd opgesteld.

Erkenning door de vader

Een erkenning door de vader kan geschieden indien het vaderschap niet vaststaat op grond van het vermoeden van vaderschap.

Toestemmingen

Zowel bij moederlijke als de vaderlijke erkenning gelden dezelfde voorwaarden. Een erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen mogelijk als dat kind toestemt (vetorecht). Voor de erkenning van een minderjarig niet ontvoogd kind is voorafgaande toestemming vereist van de moeder. Bovendien is er de voorafgaande toestemming vereist van het kind, indien het de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Wil de ouder en/of het kind niet in de erkenning toestemmen, dan kan de erkenner die personen dagvaarden voor de rechtbank van eerste aanleg.

Erkenning door een man die gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het kind

Wanneer een gehuwde man een kind erkent dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, moet die erkenning ter kennis worden gebracht van de echtgenoot of de echtgenote.

Betwisting van de erkenning

Onder bepaalde voorwaarden kan de erkenning betwist worden.
De erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen bewezen wordt, dat de erkenner niet de vader is, tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de erkenner.

Wie kan de erkenning betwisten:

 • de erkenner
 • de moeder
 • het kind
 • de beweerde biologische vader

De erkenner en zij die hebben toegestemd, zijn echter alleen gerechtigd de erkenning te betwisten indien zij bewijzen dat aan hun toestemming een gebrek kleefde.

Mee te brengen documenten:

 • identiteitskaarten van alle betrokkenen
 • origineel doktersattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum bij erkenning voor de geboorte
 • afschrift geboorteakte kind bij erkenning na geboorte

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be