sprite
Gemeente Zemst

Adoptie - maak een afspraak

Opgelet! De Dienst Burgerlijke Stand werkt vanaf 1 juli 2017 op afspraak. Je kan een afspraak maken via 015 62 71 52 (Burgerlijke Stand) of via burgerzaken@zemst.be.

Adoptant is diegene die adopteert.
Geadopteerde is diegene die geadopteerd wordt.
Geen enkele adoptie kan tot stand komen zonder voorafgaand contact met de overheid van de Gemeenschappen. Zowel voor adopties in België als voor buitenlandse adopties is (zijn) de kandidaat-adoptant(en) verplicht de voorbereiding te volgen die door de bevoegde Gemeenschap wordt verstrekt. De bevoegde Gemeenschap voor het Nederlands taalgebied is Kind en Gezin.

De adoptie is opengesteld voor:

 • een enkele persoon
 • twee echtgenoten
 • twee samenwonenden (die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd)
 • twee samenwonenden die op een permanente en affectieve wijze samenwonen sedert ten minste 3 jaar op het tijdstip van de indiening van het verzoek tot adoptie

De samenwonenden mogen niet door een band van bloedverwantschap of aanverwantschap zijn verbonden die leidt tot een huwelijksverbod waarvan de Koning geen ontheffing kan verlenen (zie afdeling huwelijken).

Adopties in België

In België bestaan twee vormen van adoptie:

 • de gewone adoptie
 • de volle adoptie

Voorwaarden tot adoptie:

 • de adoptant of de adoptanten die een kind wensen te adopteren moeten bekwaam zijn om te adopteren
 • de adoptant of de adoptanten moeten de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en ten minste vijftien jaar ouder zijn dan de geadopteerde

Het volstaat evenwel de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en ten minste 10 jaar ouder te zijn dan de geadopteerde als het gaat om een afstammeling in eerste graad of om een geadopteerde van de echtgenoot of van de samenwonende, zelfs overleden, van de adoptant.

Deze voorwaarden moeten vervuld zijn op het tijdstip van de indiening van het verzoekschrift.

Personen ouder dan 18 jaar kunnen niet ten volle geadopteerd worden.

Verzoekschrift tot adoptie

Het verzoekschrift tot adoptie moet opgesteld worden door de adoptant(en) of door een advocaat en dient gericht te worden

 • aan de jeugdrechtbank indien de persoon die men wenst te adopteren minder dan 18 jaar oud is
 • aan de rechtbank van eerste aanleg indien de te adopteren persoon ouder is dan 18 jaar

Na uitspraak van het vonnis en na het verstrijken van de beroepstermijn zendt de griffier van de jeugdrechtbank of van de rechtbank van eerste aanleg het vonnis voor overschrijving in de registers aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de adoptant(en), bij gebrek hiervan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de geadopteerde, bij gebrek hiervan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel. De adoptie heeft gevolgen vanaf de neerlegging van het verzoekschrift (dus met terugwerkende kracht, want eerst dient het vonnis overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand).

De gevolgen van de gewone adoptie

De band van verwantschap die uit de adoptie ontstaat, strekt zich uit tot de afstammelingen van de geadopteerde. Het gaat om:

 • de naam
 • verplichting tot onderhoud
 • erfrecht
 • huwelijksbeletselen

De adoptant is ten aanzien van de geadopteerde bekleed met de rechten van het ouderlijk gezag. De band met de oorspronkelijke familie wordt niet volledig verbroken. De geadopteerde en zijn afstammelingen behouden bepaalde rechten en plichten in zijn oorspronkelijke familie:

 • huwelijksbeletselen
 • erfrecht

De verplichting tot uitkering van levensonderhoud blijft bestaan tussen de geadopteerde en zijn ouders. Zijn ouders zijn aan de geadopteerde evenwel alleen levensonderhoud verplicht indien hij die niet kan verkrijgen van de adoptant(en).

In bepaalde omstandigheden wordt het mogelijk een gewone adoptie om te zetten in een volle adoptie.

In geval van uitzonderlijke en gewichtige redenen kan de herroeping worden uitgesproken door de jeugdrechtbank of door de rechtbank van eerste aanleg. Het verzoek tot herroeping van de adoptie kan uitgaan van de adoptant, de adoptanten of van één van hen, van de geadopteerde of van de procureur des Konings. Door herroeping worden alle gevolgen behalve de huwelijksbeletselen ongedaan gemaakt.

De gevolgen van de volle adoptie

 • De volle adoptie verleent aan het kind en zijn afstammelingen een staat met dezelfde rechten en verplichtingen, als ware het een kind geboren uit de adoptant of uit de adoptanten.
 • Onder voorbehoud van de huwelijksbeletsels houdt het kind dat ten volle is geadopteerd op tot zijn oorspronkelijke familie te behoren, behalve voor adoptieve kinderen van de echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie hij/zij samenwoont, die blijven tot de familie van de echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij/zij samenwoont behoren.
 • De geadopteerde krijgt de naam en de nationaliteit van de adoptant(en).
 • De volle adoptie kan niet herroepen worden.

Tegelijk met de aanvraag tot adoptie kan (kunnen) de adoptant(en) vragen om in hetzelfde vonnis ook de voornaam van de geadopteerde te wijzigen.

Adopties van buitenlandse kinderen

Buitenlandse adopties moeten erkend en geregistreerd worden door de centrale autoriteit, dienst Internationale Adoptie, federale overheidsdienst Justitie. Na erkenning en registratie door de centrale autoriteit leveren zij hiervan een bewijsstuk af. Nadien kan de adoptant aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gewone verblijfplaats vragen om het beschikkend gedeelte van de buitenlandse beslissing en de geboorteakte van de geadopteerde over te schrijven in het bijzonder register van de geboorteakten.

Voorbereiding op adoptie

Zowel voor adopties in België als voor buitenlandse adopties zijn de kandidaat-adoptanten verplicht de voorbereiding te volgen die door de bevoegde Gemeenschap wordt verstrekt. Voor het Nederlands taalgebied is dat Kind en Gezin.

Extra info

 • Aanvraag adoptieakte

 

Links

FOD Justitie, Dienst Internationale Adoptie

Kind en Gezin

Info Belgopocket

 

Contact

Burger

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627151

E burger@zemst.be