sprite
Gemeente Zemst

Bekendmaking conformiteit van een bodemsaneringsproject

GEMEENTE ZEMST

BEKENDMAKING VAN EEN BODEMSANERINGS-PROJECT

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, het bodemsaneringsproject met de titel “Nieuw bodemsaneringsproject, Defrancq bouwspecialiteiten nv, Linterpoortenlaan 48, 1980 Zemst” opgesteld onder leiding van de erkende bodemsaneringdeskundige A+E Consult bvba, aan de OVAM betekend op 9 mei 2018, CONFORM aan de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet werd verklaard.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet.

Het beroep moet uiterlijk worden ingediend op datum van 8 september 2018, voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

De conformverklaring en de algemene bepalingen tot indienen van een beroep tegen de conformbepalingen liggen ter inzage bij het gemeentebestuur van 9 augustus 2018 tot en met 8 september 2018.

De burgemeester wnd,

Koen Vandermeiren