sprite
Gemeente Zemst

Inventarisatie en sanering asbestproductieafval

Wat is asbestproductieafval?
In de ruime regio Kapelle-op-den-Bos en Willebroek werd vroeger asbestproductieafval van de voormalige asbestverwerkende bedrijven veelvuldig gebruikt als ophogings- of verhardingsmateriaal. Ondanks het verbod op de productie van asbestcement in 1998 treffen we vandaag nog wijd verspreid asbestproductieafval aan in opritten, bermen, nutsleidingentracés, putten, dijken, waterbodems en veldwegen. Asbestproductieafval bestaat uit:

  • asbestcementplaatjes die vrijkwamen bij de productie van leien en platen;
  • asbestcementdraailingen (freesresten);
  • asbestcementslib.

Asbestafval na onzorgvuldige sloopactiviteiten beschouwen we niet als asbestproductieafval.
Wat voorafging
In de periode 2004-2011 voerde OVAM al twee projecten uit in de 19 gemeenten rond Kapelle-op-den-Bos en Willebroek. Bewoners, gemeenten en bedrijven konden toen vrijwillig het vermoeden van de aanwezigheid van asbestcementdraailingen aanmelden, waarna OVAM de terreinen onderzocht en saneerde. Terreinen met asbestcementplaatjes vielen buiten deze projecten. De aanmelding werden weliswaar geregistreerd in de gegevensdatabank van OVAM.
Hoewel de twee projecten zijn afgerond, ontvangt OVAM nog sporadisch aanmeldingen van asbestcementdraailingen. Deze worden doorlopend onderzocht en gegroepeerd gesaneerd. Dit gebeurt zolang het noodzakelijk is.
Versneld asbestafbouwbeleid
In 2014 formuleerde OVAM een beleidsvisie aan de Vlaamse regering voor een versnelde afbouw van asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving, waaronder asbestproductieafval. OVAM startte alvast het onderzoeken en saneren van de gekende, aangemelde terreinen. Als vervolg hierop lanceert OVAM nu een nieuwe oproep aan alle inwoners van de betrokken gemeenten. Dat gebeurt in drie stappen.

STAP 1: INVENTARISATIE
Wie vermoedt dat er in het verleden op een terrein asbestafval of -draailingen werden aangebracht, kan dit aangeven. Het meldingsformulier kan je hier downloaden. Het terrein dat je aanmeldt, hoeft niet je eigendom te zijn! Ook als huurder of buur kan je een terrein aanmelden. Het ingevulde meldingsformulier bezorg je ten laatste op 15 mei 2015 aan de gemeentelijke dienst Milieu.
Als eigenaar, huurder of omwonende kan je louter op basis van een vermoeden een terrein aanmelden. De aanmelding zelf is volledig vrijwillig en niet verplicht. De aanwezigheid van een asbestverontreiniging op een terrein betekent altijd een mogelijke hypotheek op een toekomstig gebruik of verkoop. Maar alle huidige en toekomstige inwoners van onze regio zijn gebaat bij een asbestafval-vrije leefomgeving.

STAP 2: ONDERZOEK
In 2015 start de bodemsaneringsdeskundige met het onderzoek van alle aangemelde terreinen. Dit gebeurt door het handmatig graven van lokale inspectieputten of sleuven. De eigenaar wordt vooraf op de hoogte gebracht om een afspraak te plannen. Op basis van een risico-evaluatie bepaalt de deskundige of sanering nodig is.

STAP 3: SANERING
De saneringswerken gebeuren door een erkend aannemer-asbestverwijderaar. Ze bestaan uit het maximaal uitgraven en afvoeren naar een vergunde stortplaats onder strikte veiligheidsmaatregelen. Voor de aanvulling kan de eigenaar kiezen uit aanvulgrond, stabilisé, teelaarde of grasmatten. De aanvang van deze saneringswerken is voorzien in 2016.
Wie betaalt?
OVAM coördineert en financiert het onderzoek en de verwijdering van het asbestafval. Voor eigenaar(s) gebeurt dit volledig kosteloos. Wel moet u als eigenaar zelf instaan voor de eventuele heraanleg van de bovenste sierverharding (klinkers, tegels, siergrind, …).
Vrijwillige sanering
Als het asbestafval veilig afgedekt ligt onder een verharding of dieper dan 50 cm, vormt het geen actueel risico. In dit geval kan je als eigenaar toch kiezen voor een vrijwillige sanering. Het enige verschil is dat je dan zelf volledig instaat voor de heraanleg en/of heraanvulling. Dit kan je eventueel vermijden door geplande renovatiewerken (bv. de heraanleg van een oprit) af te stemmen op de saneringswerken.
Bodemattest bij verkoop
Voor elke overdracht van een grond of pand is een bodemattest nodig. In dit project zal de bodemsaneringsdeskundige alle gegevens van de onderzochte én gesaneerde terreinen bundelen in een beschrijvend bodemonderzoek. Alle eigenaars en gebruikers van deze percelen ontvangen een bodemattest. Het attest zal dit bodemonderzoek vermelden samen met de duiding dat geen verdere maatregelen meer noodzakelijk zijn.

OVAM organiseert twee infoavonden over deze inventarisatie en sanering van asbestafval:

  • woensdag 22 april om 19 uur in kasteel Bel-Air, Mechelsesteenweg 102 in Willebroek
  • maandag 27 april om 19 uur in GC Gerard Walschap, Sint-Jozefstraat 44 in Londerzeel