sprite
Gemeente Zemst

Stedenbouwkundige verordening

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

 

Een stedenbouwkundige verordening legt bijkomende regels vast over de wijze waarop gebouwd kan worden. Deze verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geldt in heel Vlaanderen, de provincie of de gemeente.

 

 

Hemelwaterverordeningen


Wil je bouwen, herbouwen of een gebouw uitbreiden?

 

Hou dan rekening met de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.

 

Wil je een verharding aanleggen, heraanleggen of uitbreiden?

 

Hou dan rekening met de provinciale stedenbouwkundige verordening verhardingen.
Ga als volgt te werk:

 

 

Verordening overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen

 

Wil je een gracht of een onbevaarbare waterloop van 2e of 3e categorie overwelven of inbuizen om jouw perceel toegankelijk te maken? Hou er dan rekening mee dat deze werken vergunningsplichtig zijn. De provinciale stedenbouwkundige verordening "overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen" stelt hiervoor nadere regels vast.

 

 

Gemeente Zemst: gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

 

De stedenbouwkundige verordening van de gemeente Zemst legt naast de gewestelijke en provinciale verordeningen bijkomende stedenbouwkundige voorschriften op die specifiek van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Zemst. De verordening legt onder meer bijkomende stedenbouwkundige voorschriften op inzake verkavelingen, bouwwerken en constructies, publiciteitsinrichtingen, zonneschermen en luifels. De gemeentelijke verordening brengt een klaar en duidelijk overzicht omtrent de mogelijkheden op het vlak van stedenbouw en ruimtelijk ordening binnen de gemeente Zemst.

Contact

Omgeving

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627131

E omgeving@zemst.be