bericht van de gouverneur van 6 oktober 2020

Het aantal besmettingen met het coronavirus gaat in stijgende lijn. Het gemiddeld aantal besmettingen in Vlaams-Brabant bedraagt momenteel 206 per 100.000 inwoners, gezien over de laatste periode van 14 dagen. De positiviteitsratio bedraagt momenteel 6,4%, het reproductiegetal bedraagt voor onze provincie 1,28. Het virus wint dus nog steeds aan kracht.

Het COVID-19 virus verspreidt zich o.a. via de lucht van mens op mens, waarbij de overdracht van de ziekte kan plaatsvinden via alle mogelijke emissies van de mond en de neus. De federale maatregelen voorzien in een sterke aanbeveling aan de bevolking tot het dragen van een mondmasker voor elke situatie waar de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Om die reden is het in Vlaams-Brabant sinds 14 augustus 2020 ten allen tijde verplicht een mondmasker bij zich te hebben.

Het dragen van een mondmasker is verplicht in bepaalde inrichtingen en specifieke situaties. Hierbij mag het mondmasker enkel voor strikt noodzakelijke tijd worden afgezet, met name om te eten en te drinken, om de neus te snuiten of te liplezen voor doven en slechthorenden. Het louter gebruik van een mondneusmasker volstaat echter niet en dient gepaard te gaan met andere preventieve maatregelen. Social distancing blijft de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel.

De aanpassing van artikel 21bis van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met het Ministerieel besluit van 25 september 2020, heft evenwel de algemene verplichting om de mond en de neus te bedekken met een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof op, op een aantal plaatsen waar dat voorheen wel algemeen verplicht was. In art. 21 bis 10° wordt het aan de lokale overheid overgelaten om te bepalen of een mondmasker verplicht is in winkelstraten, op markten, kermissen of private en publieke druk bezochte plaatsen.

Het dragen van een mondneusmasker blijft noodzakelijk op drukke plaatsen waar mensen samenkomen en het moeilijk is de regels van social distancing na te leven. Dit is op dit moment op het hele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant het geval voor markten, kermissen, evenementen, recyclageparken en alle voor publiek toegankelijke gebouwen, alsook voor toeschouwers bij sportactiviteiten.

Voor de duidelijkheid en uniformiteit is het derhalve aangewezen dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is in al deze situaties en plaatsen. Dit geldt dus voor toeschouwers van alle sportactiviteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Vlaams-Brabant, en op kermissen, markten, evenementen, en in recyclageparken en voor publiek toegankelijke gebouwen. Bovendien verhoogt ook de drukte op de begraafplaatsen één week voor tot en met één week na Allerheiligen aanzienlijk, zodat ook hier gedurende deze periode het dragen van een mondneusmasker aangewezen is.

De plicht een mondneusmasker te dragen in de winkelstraten wordt door de burgemeesters geregeld, met een duidelijke affichering met afbakening van tijdstippen in het straatbeeld.

Om die reden, met het oog op eenvormigheid en duidelijkheid van de regels voor de bevolking en het verder tegengaan van de verspreiding van COVID-19 in Vlaams-Brabant, neemt de gouverneur een politiebesluit voor Vlaams-Brabant, waarin enerzijds de plicht een mondmasker bij te hebben wordt herhaald, maar waarin anderzijds het mondmasker verplicht wordt op die plaatsen waar het voorheen ook al verplicht was bij Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aangepast door het Ministerieel besluit van 24 juli en 28 juli 2020, en waar door de aard van de activiteiten en sociale interactie die er plaatsvinden, een aanzienlijk risico op de verspreiding van het virus bestaat.