Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

Deze belasting is verschuldigd door diegene die ongeadresseerd drukwerk (folders, flyers,…) en gelijkgestelde producten verspreidt in de gemeente.

De belasting is vastgesteld op € 0,05 per verspreid exemplaar.

De belastingplichtige moet binnen de 14 dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag en een specimen van het verspreide drukwerk of gelijkgestelde product. Deze aangifte kan online via het digitaal loket op deze website ingediend worden.

Jaarlijks wordt een aanslagbiljet opgesteld op basis van de aangifte van de belastingplichtige.