Belastingreglement op de uitbating van parkeerplaatsen

Deze belasting is verschuldigd door de uitbater van een betalende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen.

De belasting wordt vastgesteld op € 0,25 per voertuig per dag op de door de uitbater gevorderde som.

De belastingplichtige moet ten laatste op 31 januari van het jaar, volgend op het aanslagjaar, aangifte doen bij het gemeentebestuur per post of per mail naar financien@zemst.be.

Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag, zijnde het aantal voertuigen dat gedurende het aanslagjaar gebruik gemaakt heeft van de parkeerplaatsen en welke dagprijs hiervoor betaald werd.