Belasting op de tweede verblijven

Deze belasting is verschuldigd door diegene die op het adres van het tweede verblijf niet in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven voor het hoofdverblijf en, als eigenaar of huurder of gebruiker, een tweede verblijf betrekt of kan betrekken.

De jaarlijkse belasting bedraagt:

  • € 750 voor een woning/ appartement/ studio;
  • € 375 voor een chalet/ vaste caravans.

De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat hij behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde datum, moet terugbezorgen.

Bij gebrek aan of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de ambtshalve ingekohierde belastingen verhoogd met 25% ingeval van een eerste nalatigheid en met 50% ingeval van een opeenvolgende nalatigheid.