Opcentiemen en aanvullende belastingen

Bij opcentiemen of aanvullende belastingen, zoals de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting, moet de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vaststellen.

De belastbare grondslag, de aanduiding van de belastingplichtige, de berekening van de belasting, eventuele vrijstellingen, eventuele aangifteverplichting, … en de inning gebeuren door de federale, gewestelijke of provinciale overheid. Bezwaren worden eveneens behandeld door de overheid die de basisbelasting heeft gevestigd.