Belastingreglementen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van die overheid tegenover staat. Deze belastingen worden gebruikt om de openbare dienstverlening te financieren.

Bezwaar indienen tegen een gemeentebelasting:

Gaat u niet akkoord met een op uw naam gevestigde belasting, dan kan u een bezwaar indienen na ontvangst van het aanslagbiljet.

De termijn om bezwaar in te dienen is bij wet vastgelegd. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen de drie maanden na de datum waarop het aanslagbiljet werd verzonden of van de kennisgeving van de aanslag.

Een bezwaarschrift kan u op volgende manieren indienen:

  • per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1, 1980 Zemst
  • per e-mail, te verzenden naar financien@zemst.be

Het bezwaarschrift:

  • bevat de reden van uw bezwaar met eventuele bewijsstukken;
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet;
  • vermeldt uw naam, uw hoedanigheid, (eventueel nieuw) adres of de zetel van de belastingplichtige;
  • is, als het aanslagbiljet niet aan u persoonlijk gericht werd, met een volmacht ondertekend door de belastingplichtige;
  • is door u ondertekend en gedateerd.

Gaat u niet akkoord met de beslissing van het college, dan kan u daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze procedure wordt toegelicht bij de beslissing van het college.