Afvalwater en regenwater

Als burger ben je verantwoordelijk voor alles wat de opvang van afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater in en op het onroerend goed betreft. De burger voert het afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater van zijn onroerend goed af tot het openbaar saneringsnetwerk, als dat aanwezig is.

Hoe en waar men huishoudelijk afvalwater moet lozen, is afhankelijk van het gebied waarin men woont. Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone jouw woning gelegen is en is opgedeeld in 4 zones.

  • het centraal gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje gearceerd);
  • het geoptimaliseerd buitengebied met recente aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd);
  • het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd (groen);
  • het individueel te optimaliseren buitengebied, waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd worden door middel van een IBA (rood).

Indien je woning in het individueel te optimaliseren buitengebied ligt, kan de gemeente een IBA plaatsen en beheren (IBA onder collectief beheer). Als je niet ingaat op dit verzoek, dan ben je als burger verplicht om zelf in te staan voor de sanering van het afvalwater.

De waterfactuur: tarifering voor levering en sanering

De factuur bestaat uit een drinkwatercomponent en een saneringscomponent.

De drinkwatercomponent, ter financiering van de kosten voor de productie en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wordt gefactureerd op basis van het waterverbruik (de watermeterstanden).

De saneringscomponent, ter financiering van de kosten die verbonden zijn aan de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting, worden aangerekend aan de klant die is aangesloten op het openbare saneringsnetwerk ongeacht het openbaar saneringsnetwerk beschikbaar is.

De bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringscomponent uitgelicht

De gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringscomponent bestaat uit een vastrecht en een variabele prijs. Het vastrecht is een jaarlijks vast bedrag dat is vastgelegd onafhankelijk van het waterverbruik van de klant. De variabele prijs is afhankelijk van het waterverbruik van de klant.

  1. De bovengemeentelijke saneringsbijdrage is de bijdrage die je betaalt voor de zuivering van jouw afvalwater.
  2. De gemeentelijke saneringsbijdrage is de bijdrage die je betaalt voor de afvoer van jouw afvalwater naar het openbaar rioleringsstelsel.

Ben je aangesloten op de riolering, dan betaal je zowel de kost voor sanering als voor zuivering volgens de termen genaamd de ‘gemeentelijke saneringsbijdrage’ en de ‘bovengemeentelijke saneringsbijdrage’. Er is geen vrijstelling van toepassing.

Ben je aangesloten op een IBA onder collectief beheer, dan kan je vrijgesteld worden van de bijdrage voor zuivering omdat je het afvalwater afkomstig van je woning zuivert in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Je hoeft dan geen bovengemeentelijke bijdrage te betalen, de gemeente staat in voor de staalname en de aanvraag van de vrijstelling.

Opgelet: IBA’s aangekocht, geplaatst en geëxploiteerd door de gemeente worden vrijgesteld van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage, maar de gemeente zal in dat geval wel de gemeentelijke saneringsbijdrage aanrekenen. Wanneer de gemeente dus instaat voor de plaatsing en het onderhoud van de IBA, kan maximaal evenveel gevraagd worden als het maximum dat de burgers betalen die aangesloten zijn op de riolering. De bijdrage die je betaalt voor jouw IBA onder collectief beheer noemt nu de ‘IBA-bijdrage’.

Zie bijgevoegde tabel.

Ben je aangesloten op een IBA die privaat geplaatst is, dan kan je ook vrijgesteld worden van de betaling van de bovengemeentelijke bijdrage als je het afvalwater afkomstig van je woning zuivert met jouw private IBA. Bij de IBA’s die privaat zijn geplaatst, dien je zelf de vrijstelling aan te vragen bij de gemeente om de 5 jaar. Je staat ook zelf in voor de onderhoudskosten van jouw IBA.