Aanvullende belasting op de personenbelasting

Deze belasting is verschuldigd door alle inwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Ze wordt vastgesteld op 7 % en wordt berekend op basis van het inkomen dat de belastingplichtige ontving in het voorgaande jaar.