Inzet security vrijwilligers

Veiligheid is heel belangrijk als je een fuif of ander evenement organiseert. Je moet als organisator de nodige inspanningen leveren op het vlak van veiligheid en preventie.

Om de veiligheid van bezoekers te garanderen ben je onder andere verplicht om mensen in te zetten om een oogje in het zeil te houden tijdens je evenement. Je kan dit doen met eigen vrijwilligers of met een externe bewakingsfirma. Beiden combineren kan ook.

Het organiseren en uitvoeren van bewakingsactiviteiten is altijd vergunningsplichtig. De wetgeving voorziet maar één uitzondering, het zogenaamde verenigingsregime of uitzonderingsregime. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor een soepelere organisatie van toezicht bij eigen, niet-commerciële activiteiten.

Voor wie?

 • Verenigingen

Voorwaarden

Om aan dit verenigings- of uitzonderingsregime te voldoen, moet je als organisator aan drie hoofdvoorwaarden voldoen:

 1. Het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid (fuif);
 2. De organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen;
 3. De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging of hebben er een aanwijsbare band mee.

Als je niet aan deze hoofdvoorwaarden voldoet, moet je verplicht beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming.

Als je wel aan de hoofdvoorwaarden voldoet, kan je als organiserende vereniging dus beroep doen op het verenigings- en uitzonderingsregime. Let wel: je moet dan bijkomend voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid;
 • De personen die je bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts max. vier keer per jaar doen;
 • Ze mogen dit enkel onbezoldigd doen, ze kunnen geen vergoeding in natura of fooien ontvangen;
 • Je bekomt toestemming van de burgemeester, na advies van de korpschef van politiezone KASTZE.
 • Persoonsvoorwaarden:
  • Minstens 18 jaar zijn als uitvoerder en 21 jaar als leidinggevende.
  • Gedurende minimum drie jaar een wettige verblijfplaats hebben in België.
  • Bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen.
  • In de voorbije drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat zij niet voldeden aan de veiligheidsvoorwaarden
  • bepaalde beroepen niet uitoefenen (o.a. een functie in penitentiaire instellingen, wapenhandelaar, …).
  • De laatste drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingen- of politiediensten.

Procedure

 • Voor het uitoefenen van toezicht op je eigen evenement moet je verplicht toestemming vragen bij de burgemeester. De aanvraag moet gebeuren via het aanvraagformulier (onderaan). Je kan het formulier ook bekomen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.
 • Je moet de aanvraag minimaal 14 dagen voor de activiteit indienen. Een kopie ervan stuur je naar de FOD Binnenlandse Zaken via spvcontrole@ibz.fgov.be.