Brandveiligheidsattest publiek toegankelijke inrichting

Na controle zal de brandweer een inspectieverslag opmaken. Aan de hand van de conclusies in dat verslag, zal de burgemeester een van volgende attesten afleveren:

 • A-attest: de uitbating is volledig in orde inzake brandveiligheid.
 • B-attest: de uitbating is nog niet helemaal in orde maar de brandweer oordeelt dat er geen onmiddellijk of dreigend gevaar is. Een B-attest is geldig voor de duur door de burgemeester bepaalt met een maximum van één jaar. Dat is dan de periode waarbinnen de vastgestelde gebreken moeten worden verholpen en er een nieuwe brandweercontrole wordt uitgevoerd met het oog op een A-attest.
 • C-attest: de uitbating is brandonveilig, ze mag niet open of moet onmiddellijk sluiten.

Het attest wordt afgegeven op naam van de natuurlijke of rechtspersoon die de publiek toegankelijke inrichting uitbaat, verder de exploitant genoemd.

Welke uitbatingen?

Er is een brandveiligheidsattest nodig voor alle gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten. Hieronder vallen onder meer: winkels, massagesalons, wachtruimtes bij dokters of tandartsen, handelszaken. Ook horecazaken zijn publiek toegankelijke inrichtingen. Horeca is onder meer:

 • drankgelegenheden: cafés, taveernes, bars, kantines, jeugdlokalen …
 • eetgelegenheden: restaurants, snackbars, frituren met tafeltjes…
 • zalen: feest- en fuifzalen, parochiezalen, jeugdhuizen, verbruikszalen…

Een brandweerattest is niet overdraagbaar. Bij overname van een bestaande uitbating moet de exploitant een nieuw attest aanvragen. Ook bij elke verbouwing, uitbreiding of aanpassing anderszins die invloed heeft op de brandveiligheid moet een nieuw attest worden aangevraagd.

Als je niet zeker bent of het reglement van toepassing is op jouw uitbating, neem dan contact met de medewerker Lokale Economie.

Procedure

Het verkrijgen van een brandveiligheidsattest verloopt, samengevat, in volgende stappen:

 1. De aanvrager-exploitant vraagt het attest aan met het voorziene aanvraagformulier.
 2. In naam van de burgemeester zal de gemeente een vraag voor controle naar de brandweer sturen (zone Vlaams-Brabant West) sturen. Daarop zal de brandweer de aanvrager contacteren om een afspraak voor controle ter plekke te maken. Opgelet! De zaak moet voor controle helemaal af en aangekleed!
 3. Na controle stuurt de brandweer een inspectieverslag naar de burgemeester, met kopie naar de uitbater. De conclusie van het verslag kan zijn:
  (a) gunstig: de zaak is helemaal in orde.
  (b) voorwaardelijk gunstig: de zaak is niet in orde maar mag van de brandweer worden uitgebaat op voorwaarde dat de vastgestelde (meestal lichte) gebreken binnen een welbepaalde termijn worden verholpen.
  (c) ongunstig: de zaak is gevaarlijk brandonveilig, er is geen uitbating mogelijk.
 4. Op basis van het brandweerverslag levert de burgemeester af:
  (a) een A-attest: de zaak is veilig en mag worden uitgebaat; 
  (b) een B-attest: de exploitant moet de vastgestelde gebreken binnen een redelijke termijn verhelpen. Binnen het jaar moet een nieuwe controle gebeuren met het oog op een A-attest.
  (c) een C-attest: er mag niet worden uitgebaat.

Enkele belangrijke opmerkingen

 • Het brandveiligheidsattest wordt afgeleverd aan de natuurlijke of rechtspersoon die de horecazaak uitbaat. Dat is niet noodzakelijk de eigenaar van het pand of de brouwerij.
 • Een brandveiligheidsattest is niet overdraagbaar. Als je een horecazaak overlaat aan een andere uitbater kan je het attest dus niet aan die nieuwe exploitant 'doorgeven'. Hij of zij moet een nieuw attest aanvragen.
 • De aanvraag voor een brandveiligheidsattest wordt gericht aan de burgemeester, niet aan de brandweer. Het aanvraagformulier bezorg je aan de medewerker Lokale Economie.
 • Elke wijziging van de uitbating (infrastructuurwerken, wijziging binneninrichting, functiewijziging, nieuwe uitbater, verhoogd aantal plaatsen …) noodzaakt een nieuwe brandweercontrole en afgifte van een nieuw attest!
 • Je kan, voordat je aan (dure) verbouwingen of andere aanpassingen begint, de brandweer raadplegen over brandpreventie. Opgelet: de controles en adviezen van de brandweer zijn niet gratis. Vraag aan de brandweer het geldende tarief. De brandweer raadt sowieso aan om bij infrastructurele verbouwingen hulp van de architect of een bouwkundige te vragen.

Logiesverstrekkende bedrijven

Voor logiesverstrekkende bedrijven (hotels, gastenkamers e.d.) gelden afwijkende brandveiligheidsregels en -procedures. Ben je uitbater bent van zo een bedrijf en je hebt een brandveiligheidsattest nodig voor een erkenning door Toerisme Vlaanderen, neem dan contact met de medewerker Lokale Economie.


Contact brandweer

Brandweer Zone Vlaams-Brabant West
dienst Preventie
Laan I nr. 57
B 1770 Liedekerke
tel. 02 451 49 11
brandpreventie@zvbw.be
https://vlaamsbrabantwest.be/contact/